O  δυτικός σιδηροδρομικός άξονας


 

Σε Αναλυτική Παρουσίαση του  Δυτικού Σιδηροδρομικού άξονα προέβη από την ιστοσελίδα του ο Ο.Σ.Ε. Όπως τονίζεται, μέσω του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα θα διευκολυνθούν οι μεταφορές μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία και Ελλάδα). Έτσι, η νέα σύνδεση θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ορισμένες αγορές της Ευρώπης, ενισχύοντας την εξαγωγική δραστηριότητα. Ο άξονας αυτός σύμφωνα με τα δεδομένα που παραθέτει ο Ο.Σ.Ε. περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους γραμμές:

 • Γραμμή Καλαμπάκας - Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας

 • Μονή Γραμμή Καλαμπάκας - Κοζάνης

 • Μονή Γραμμή Αντιρρίου - Ιωαννίνων

 • Σύνδεση Γραμμής Αντιρρίου - Ρίου

 • Μονή Γραμμή Ρίου - Πάτρας - Πύργου - Καλαμάτας

Προεκτιμώμενος Προϋπολογισμός:

Τα παρακάτω αναφερόμενα κόστη έχουν προκύψει από τις υπάρχουσες μελέτες αλλά κύρια από τα πραγματικά στοιχεία κόστους και τεχνικής εμπειρίας που επέτυχε η "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε., η οποία διασχίζει την Πίνδο παράλληλα με τη σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας – Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας:

ΤΜΗΜΑ

ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
[Euro]

Καλαμπάκα - Ηγουμενίτσα

153 ΚΜ1.130.000.000

Καλαμπάκα - Κοζάνη

113 ΚΜ389.000.000

Αντίρριο - Ιωάννινα (και σύνδεση με λιμένα Πλατυγιαλίου)

210 KM 776.000.000

Ρίο - Πάτρα - Καλαμάτα 

265 KM415.000.000

ΣΥΝΟΛΟ:

741 ΚΜ 2.710.000.000


Δεδομένου ότι έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα έργα διαπλάτυνσης της γραμμής Παλαιοφαρσάλου - Καλαμπάκας, θα επικοινωνούν πλέον σιδηροδρομικά η Δυτική Μακεδονία με τη Θεσσαλία. Με το έργο σύνδεσης θα συντομευτεί δραστικά ο χρόνος διαδρομής μεταξύ των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας και της περιοχής πρωτευούσης. Με την ολοκλήρωση των έργων σύνδεσης, οπότε θα υπάρχει πλήρης αξιοποίηση του άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης, θα έχουμε:

 • Η διαδρομή Καλαμπάκας - Κοζάνης θα διαρκεί 50' λεπτά

 • Η διαδρομή Τρικάλων - Κοζάνης 1 ώρα.

 • Χρόνος διαδρομής Αθήνας - Κοζάνης μέσω Καλαμπάκας 3 ώρες και 45'

 • Χρόνος διαδρομής Αθήνας - Φλώρινας μέσω Καλαμπάκας 4 ώρες και 55'

 • Χρόνος διαδρομής Αθηνών - Ιωαννίνων μέσω Καλαμπάκας 3 ώρες και 30'

Η συνδυασμένη λειτουργία σιδηροδρόμου και λιμένων της χώρας εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα των ενταγμένων έργων αφού εκτιμάται ότι ο ΟΣΕ λόγω των νέων συνδέσεων το 2015 θα αυξήσει σημαντικά το εμπορευματικό μεταφορικό του έργο φθάνοντας τα 3 εκατομμύρια τοννοχιλιόμετρα το χρόνο.


Υπολογίζεται επίσης ότι κατά το πρώτο χρόνο λειτουργίας των τμημάτων του δυτικού σιδηροδρομικού άξονα, η μέση επιβατική κίνηση θα ανέρχεται:

 • στο τμήμα Ηγουμενίτσα - Κοζάνη σε περίπου 4.000 επιβάτες την ημέρα,

 • στο τμήμα Ιωάννινα - Ρίο σε 5.000 επιβάτες την ημέρα και

 • στο τμήμα Πάτρα - Καλαμάτα σε 1.500 επιβάτες την ημέρα.

Ο άξονας διέρχεται από τις περιοχές της Ελλάδος και της Ε.Ε. με το χαμηλότερο εισόδημα. Συγκεκριμένα:

 • Οι άξονες Καλαμπάκας - Ιωαννίνων - Ηγουμενίτσας και Αντιρρίου - Ιωαννίνων διέρχονται από την Ήπειρο και την Δυτική Ελλάδα, οι οποίες θα αποκτήσουν για πρώτη φορά σύνδεση με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι άξονες αυτοί θα συμβάλουν στην θεαματική βελτίωση των υποδομών των περιοχών αυτών, συνεισφέροντας έτσι σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας. Η πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα, μεγάλα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα) και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, ένα λιμάνι που με τα έργα εκσυγχρονισμού του καθίσταται ένας σημαντικός κόμβος, θα συνδεθούν σιδηροδρομικά με τις υπόλοιπες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και όλα τα μεγάλα αστικά, βιομηχανικά κέντρα και εμπορευματικούς κόμβους (λιμάνια, εμπορευματικά κέντρα). Σημειώνεται ότι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας θα συνδεθεί έτσι σιδηροδρομικά με τους λιμένες Πατρών, Ικονίου (Πειραιάς), Θεσσαλονίκης (βελτίωση υφιστάμενης σύνδεσης) και Αλεξανδρούπολης. Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη και των τεσσάρων αυτών λιμένων συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και τα σχετικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Σημειώνεται επίσης ότι το προτεινόμενο έργο θα συνδέσει σιδηροδρομικά τους λιμένες Ηγουμενίτσας και Βόλου (πύλη προς Μέση Ανατολή και Τουρκία).

 • O άξονας Καλαμπάκας - Κοζάνης (-Θεσσαλονίκης) υλοποιεί την από πολλών ετών προγραμματιζόμενη (και εν μέρει ολοκληρωθείσα τότε) σύνδεση μέσω της οποίας αποκαθιστά την απ' ευθείας σύνδεση της βορειοδυτικής Μακεδονίας με την Κεντρική και Νότια Ελλάδα και ολοκληρώνει τον βόρειο κλάδο της σιδηροδρομικής Εγνατίας (νότιος κλάδος: Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος - Λάρισα/Βόλος - Θεσσαλονίκη).

 • O άξονας Ρίου - Πατρών - Καλαμάτας θα εξυπηρετήσει την Δυτική Πελοπόννησο προσφέροντας ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό άξονα κανονικού εύρους γραμμής.

Μέσω του Δυτικού Σιδηροδρομικού Άξονα θα διευκολυνθούν οι μεταφορές μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία και Ελλάδα). Έτσι, η νέα σύνδεση θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ορισμένες αγορές της Ευρώπης, ενισχύοντας την εξαγωγική δραστηριότητα. Η υλοποίηση του Δυτικού Άξονα αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του μεταφορικού έργου και του κυρίως κορμού του δικτύου ΠΑΘΕ/Π (Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη Ειδομένη / Προμαχώνας).

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαμορφώνει τις βασικές κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής στον τομέα της μεταφορικής υποδομής, είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης της περιοχής, με τα εκτελούμενα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που αποτελούν στοιχεία του Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών:

Η προώθηση των έργων του Δυτικού Άξονα: Η προώθηση των έργων του Δυτικού Άξονα διευκολύνει την προσέγγιση της περιοχής με την Αθήνα και τη νότια Ελλάδα, καθώς και της χώρας και της περιοχής με την Ιταλία, ενισχύοντας το ρόλο ιδιαίτερα των Ιωαννίνων.

Η ανάπτυξη του λιμένα Ηγουμενίτσας σε σημαντικό λιμένα Ra-Ra: Tα συγκριτικά πλεονεκτήματα κόστους μεταφοράς, ταχύτητας και αξιοπιστίας του διαδρόμου της Αδριατικής έναντι του οδικού άξονα μέσω Βουλγαρίας - Ρουμανίας, έχουν παγιώσει τον διάδρομο της Αδριατικής ως τον σημαντικότερο άξονα επικοινωνίας με την Δυτική Ευρώπη. Το σχετικό μερίδιο της Ηγουμενίτσας στην αγορά του διαδρόμου έχει αυξηθεί εντυπωσιακά και φτάνει για τους επιβάτες 43% το 1998 έναντι 19,6% το 1987, για τα επιβατικά οχήματα 53 % το 1998 έναντι 29.6 % το 1987, για τα φορτηγά 24,6% το 1998 έναντι 3,5% 1987. Η ολοκλήρωση των κυρίων οδικών αξόνων Εγνατίας και ΠΑΘΕ θα διευρύνει περισσότερο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του διαδρόμου της Αδριατικής. Η ολοκλήρωση των έργων επέκτασης θα προσδώσει την αναγκαία χωρητικότητα στον λιμένα για την ικανοποίηση της αναμενόμενης μεγάλης αύξησης της διακίνησης επιβατών και, κυρίως, εμπορευμάτων από και προς Ιταλία. Η προβλεπόμενη αύξηση της διακίνησης με προέλευση ή προορισμό τη χώρα μας αναμένεται να αναδείξουν τον λιμένα ως μια πολύ σημαντική πολυτροπική μεταφορική εγκατάσταση, η οποία, εφ' όσον υποστηριχτεί με τις απαραίτητες συμπληρωματικές υποδομές, θα αποτελέσει ένα από τους σημαντικότερους πόλους ανάπτυξης της Περιφέρειας. 

Περισσότερα εδώ...


ΘΕΜΑΤΑ & ΡΕΠΟΡΤΑΖ:


Χρόνια προβλήματα, επίκαιρα θέματα, αλλά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ζωής του Αγρινίου και της περιοχής ... 


Διαβάστε επίσης:


 

 

 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές