ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Τρείς είναι οι Πανεπιστημιακές σχολές (ανεξάρτητα τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σήμερα στο Αγρίνιο, με την προοπτική να δημιουργηθεί στο μέλλον αυτόνομο Πανεπιστήμιο, που αποτελεί παλαιό και επίμονο αίτημα των Αγρινιωτών και που με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή πρόκειται να ιδρυθεί και να λειτουργήσει σύντομα, ως Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος, με έδρα το Αγρίνιο (στο φωτογραφία το κτίριο των σχολών στο Αγρίνιο).

Αμέσως κατωτέρω παραθέτουμε λεπτομέρειες των τμημάτων (πηγή: Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)

 

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ιδρύθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές/τριες την ίδια χρονιά. Μαζί με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αποτελούν τη Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων. Η έδρα του Τμήματος και της Σχολής βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωσότου εξασφαλιστούν οι όροι για την αυτοδύναμη λειτουργία του, το Τμήμα αποτελεί παράρτημα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το οποίο στηρίζεται διοικητικά, οργανωτικά και επιστημονικά.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΔΑΕ) στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση - διάθεση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση - διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων, με ιδιαίτερο σκοπό την κάλυψη αναγκών των αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση αγροτικών πόρων και την καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεση του σε Τομείς.

Εργαστήρια

Στο Τμήμα έχουν νομοθετηθεί και λειτουργούν πέντε εργαστήρια:

 1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Αγροτικού Χώρου.
 2. Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Πολιτικής.
 3. Φυτικής παραγωγής.
 4. Ζωικής παραγωγής.
 5. Πληροφορικής.

Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων διαθέτει Βιβλιοθήκη η οποία συστεγάζεται με την αντίστοιχη του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και καλύπτει επαρκώς τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του. Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων περιλαμβάνει 5.000 τόμους βιβλίων, 40 συνδρομές επιστημονικών περιοδικών και ικανοποιητικό αριθμό οπτικοακουστικού υλικού.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έχει στόχο να προσφέρει σημαντικές γνώσεις σιο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών διαστάσεων, του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζει γνώσεις οικονομικού, επιχειρηματικού και γεωτεχνικού περιεχομένου, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα αλλά και στην πολιτική που εφαρμόζεται και στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Δηλαδή το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, κατατάσσεται στα Διοικητικά Τμήματα και διαφοροποιείται από τα τελευταία, με την επικέντρωση του στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του αγροτικού χώρου.

Σε γενικές γραμμές τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος είναι:

 • Οικονομικά (Μικροοικονομία-Μακροοικονομία), Αγροτική Οικονομία, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγροτική Πολιτική, Αγροτική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Συνεταιριστική Οικονομία.
 • Management , Marketing , Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ολική Ποιότητα, Πληροφοριακά Συστήματα, Διοίκησης, Διοίκηση Συγκρούσεων.
 • Λογιστική, Λογιστική Κόστους και Ανάλυση Τιμών, Κοστολόγηση, Αγροτική Εκτιμητική, Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων.
 • Ζωοτεχνία, Γενική και Ειδική Γεωργία, Δενδροκομία, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση Γεωργικών Μηχανημάτων.
 • Μαθήματα Βασικών Επιστημών όπως Μαθηματικά, Χημεία, Στατιστική.

Το Διοικητικό υπόβαθρο των φοιτητών μας έχει εφαρμοσμένο προσανατολισμό που προκύπτει, ύστερα από σπουδές πενταετούς διάρκειας ενιαίας και αδιάσπαστης δομής, και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών τους.

Επιστέγασμα όλων των παραπάνω αναφερόμενων, αποτελεί η πρόσφατα αναγνώριση του σημαντικού έργου του Τμήματος, με την εγγραφή των πτυχιούχων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

 • Φωτόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, Οργάνωση, Διαχείριση και Μάρκετινγκ Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 • Ζωϊόπουλος Παντελής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ζωολογία-Ζωοτεχνία.
 • Λάνταβος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γενική Χημεία.
 • Παπαχρήστος Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικά Μαθηματικά.
 • Φίλιος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αγροτική Λογιστική.
 • Αδαμίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Εφαρμοσμένη Στατιστική.
 • Μυγδάκος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής, Αγροτική Οικονομία-Αγροτική Πολιτική.
 • Πατάκας Άγγελος, Επίκουρος Καθηγητής, Φυτολογία-Δενδροκομία.
 • Ρεζίτης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής, Οικονομία (Μακροοικονομία και Μικροοικονομία).
 • Παντουβάκης Άγγελος, Λέκτορας, Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Χελά Δήμητρα, Λέκτορας, Οικολογία-Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 407/80).

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος όσον αφορά τις επαγγελματικές προοπτικές μπορούν να εργαστούν:

 • Στον ιδιωτικό τομέα σε όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σ' αυτούς του πρωτογενή τομέα και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων.
 • Σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες (Υπουργεία και Τράπεζες).
 • Σε Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς.
 • Σε αναπτυξιακές εταιρίες, εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων και γραφεία μελετών.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
 • Ως καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως εισηγητές σε προγράμματα κατάρτισης

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν:

 1. Τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Ήδη στο Τμήμα εκπονούνται δεκατέσσερις (14) διδακτορικές διατριβές.
 2. Τη συμμετοχή σε Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας.

Στόχος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας

Σκοπός του Π.Μ.Σ., είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων προερχόμενων από τα συνεργαζόμενα Τμήματα (Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Ο.Δ.Α.Ε.), Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Δ.Π.Φ.Π.) και της Ιατρικής), καθώς και πτυχιούχων άλλων συναφών Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή του εξωτερικού στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος, ώστε:

 • να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη σε θέματα πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας γεωργικών προϊόντων, σε σχέση με την διατροφή και την υγεία του καταναλωτή
 • να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και συνεπώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου και
 • να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, σε θέματα παραγωγής, εναλλακτικών μορφών γεωργικής παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης και οικολογικής, καθώς και στο μείζον θέμα της γενετικής τροποποίησης.

Το Π.Μ.Σ οδηγεί στα ακόλουθα: α) στην απονομή Διπλώματος Προχωρημένων Σπουδών (Δ.Π.Σ.), μονοετούς διάρκειας, β) στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), διετούς διάρκειας και γ) στην απονομή διδακτορικού διπλώματος


Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής εκπαίδευσης, με δύο βασικές κατευθύνσεις: Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Διαχείριση Χρήσεων Γης και στο άμεσο μέλλον μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις στην εν λόγω επιστημονική περιοχή, όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες μελέτης των προβλημάτων προστασίας και σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών και των φυσικών πόρων μέσα από μια αειφορική-ολοκληρωμένη προσέγγιση. Από το 1999 το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αναπτύσσεται δυναμικά. Σήμερα διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που πρόσφατα αναπροσαρμόστηκε στις σύγχρονες απαιτήσεις-ανάγκες των επιστημόνων που θα αποτελέσουν τους διαχειριστές του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεση του σε Τομείς.

Εργαστήρια και Σπουδαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούντα εξής εργαστήρια:

 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Βιοχημείας
 • Φυσικής
 • Γεωλογίας
 • Ορυκτών Πόρων
 • Βοτανικής και Περιβαλλοντικής ανάλυσης
 • Πληροφορικής, Γενετικής και Μηχανικής

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Οι τρεις βασικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις οι οποίες έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί και αφορούν μεγάλες γνωστικές ενότητες με τα αντίστοιχα περιεχόμενα τους είναι οι ακόλουθες:

Οικολογική -Διαχειριστική

 • Ανάλυση, Περιγραφή και Αξιολόγηση της Βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, φυτοκοινοτήτων και τοπίων.
 • Οικολογική χαρτογράφηση ειδών χλωρίδας, τύπων οικο-τόπων και τοπίων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
 • Παρακολούθηση (ποσοτική και ποιοτική) των μεταβολών, σε επίπεδο ειδών, φυτοκοινοτήτων και τοπίων ως αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων.
 • Εκτίμηση της αξίας διατήρησης (οικολογική αξιολόγηση) και των ανθρώπινων επεμβάσεων σε οικολογικά σημαντικές και προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας.
 • Διατήρηση (Προστασία) - Αναβάθμιση και Διαχείριση φυσικών περιοχών της Ελλάδας

Μοριακή Βιοτεχνολογική

 • Μελέτη επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και τροφίμων, καθώς και παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων.
 • Ανάπτυξη νέων βιο-τεχνολογικών μεθόδων, φιλικών προς το περιβάλλον, για την καταπολέμηση φυτό- και ζωο-παρασίτων (έντομα, νηματώδεις, βακτήρια). Στόχος είναι η εξάλειψη της χρήσης χημικών ουσιών (παρασιτοκτόνων, ζανιοκτόνων και εντομοκτόνων) με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
 • Μελέτη μικροοργανισμών λιμναίων, θαλάσσιων, χερσαίων οικο-συστημάτων με έμφαση σε είδη που συμμετέχουν σε διαδικασίες βιο-αποικοδόμησης τοξικών και ρυπογόνων ουσιών (π.χ. απόβλητα ελαιοτριβείων) με ταυτόχρονη αναζήτηση νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τεχνολογική

 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την επεξεργασία του πόσιμου νερού.
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση νέων τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.
 • Μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς πληθυσμών.
 • Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για μέτρηση ρύπανσης.
 • Μελέτη επίδρασης βαρέων μετάλλων και οργανικών ρύπων στο περιβάλλον και τη βιόσφαιρα.

Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

 • Δημόπουλος Παναγιώτης , Αναπλ. Καθηγητής, Βοτανική & Οικολογία Φυτών.
 • Ματθόπουλος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής, Βιολογία - Κυτταρική Βιολογία.
 • Μιχαλακάκου Παναγιώτα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Φυσική Περιβάλλοντος.
 • Μπούρτζης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Μοριακή Βιολογία και Βιοχημεία.
 • Βαγενάς Δημήτριος, Επίκ. Καθηγητής, Περιβαλλοντικά Συστήματα.
 • Δεληγιαννάκης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Φυσικοχημεία.
 • Ζαχαρίας Ιερόθεος, Λέκτορας, Περιβαλλοντική Γεωλογία -Ορυκτοί Πόροι.
 • Καλαβρουζιώτης Ιωάννης , Λέκτορας, Σχεδιασμός και Διαχείριση Γης.
 • Κεχαγιάς Γεώργιος , Λέκτορας, Υδάτινα Οικοσυστήματα.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου (Π.Δ. 407/80).

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που αφορούν την εκπαίδευση, την προστασία - διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, το σχεδιασμό και τη διαχείριση τοπίων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση και την κατασκευή έργων καθώς και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εργαστούν σε θέσεις που σχετίζονται με θέματα:

 • διαχείρισης, προστασίας και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος
 • περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων
 • εφαρμογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας
 • μελετών και κατασκευών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αποκομιδή των σκουπιδιών, την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών, την ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών. Επίσης μπορούν να εργαστούν:
 • ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα
 • ως καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών:

 • α) Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (σε συνεργασία με τα Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίου Πατρών και Α.Π.Θ.). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
  • Α. Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
   1. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
    Προστατευόμενων Περιοχών.
   2. Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
  • Β. Διδακτορικού Διπλώματος σχετιζόμενου με την Αειφορική Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.
 • β) Πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων ποιότητας (σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων).

  Περισσότερα για το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.....


 

 

Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 138/22-7-2004) και άρχισε την εκπαιδευτική του λειτουργία, παίρνοντας τους πρώτους φοιτητές, το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Λειτουργεί στο πλαίσιο της Διεύρυνσης της Ανώτατης Παιδείας, έχει έδρα την πόλη του Αγρινίου και αποστολή την προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισμό και την πολιτισμική κληρονομιά, την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέματα πολιτισμού και την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης των πολιτισμικών προϊόντων και δράσεων.

Σύμφωνα με το ΠΔ ίδρυσής του, το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών έχει σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισμική κληρονομιά και τη διαχείριση της και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο που αφορά στον πολιτισμικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήμερα, αλλά και σε σύγκριση με τους πολιτισμούς των μεσογειακών λαών.

Η εκπαίδευση που παρέχει αποβλέπει ιδίως:

 • α) στην αποτελεσματική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων
 • β) στην ορθολογική διαχείριση και οικονομική αξιοποίηση τους ώστε να επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος όλων των παραμέτρων της πολιτισμικής διαχείρισης στην Ελλάδα και
 • γ) στην ανάδειξη του σύγχρονου τομέα πολιτισμικής διαχείρισης και σχεδιασμού με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το Τμήμα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Το πτυχίο που θα απονέμει είναι ενιαίο, και προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

 • Διαχείρισης Πολιτισμικών Πόρων και
 • Πολιτισμικής Τεχνολογίας

Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ εξάμηνα σπουδών. Ο αριθμός των κατ' έτος εισακτέων στο Τμήμα και ο τρόπος εισαγωγής ορίζονται στις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Ο μικρός αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεση του σε Τομείς.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική παιδεία, κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία ώστε να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμμετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού, στην σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του πολιτισμικού περιβάλλοντος και της πολιτισμικής κληρονομιάς, καθώς και στην πρόοδο της επιστήμης της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο του πολιτισμού.

Ερευνητικό Διδακτικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Έως την συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών Δ.Ε.Π. για την πλήρη λειτουργία του Τμήματος, την εκτέλεση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και την διενέργεια εξετάσεων αναλαμβάνουν (εκτός από τα μέλη Δ.Ε.Π.) και διδάσκοντες με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80. Διεξάγονται εκπαιδευτικές διαλέξεις από καθηγητές διεθνούς κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εξειδικευμένων σε γνωστικά αντικείμενα πολιτισμού και νέων τεχνολογιών. Επίσης, στα πλαίσια των μαθημάτων γίνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών, και ημερίδες.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Με βάση την δομή και τους στόχους του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (ΔΠΠΝΤ), οι απόφοιτοί του θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών και ερευνητικών τομέων με προφανή κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.

Έτσι, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εξειδικεύονται στην προβολή και διαχείριση προϊόντων, δράσεων και υπηρεσιών του πολιτισμού.
 • Φορείς και Οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τον τουρισμό, την διαφήμιση και σε φορείς πολιτιστικής προβολής και πολιτισμικής διαχείρισης.
 • Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου με αντικείμενο την οργάνωση, διαχείριση και ανάδειξη μουσείων και μνημείων.
 • Οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την διαμόρφωση πολιτικών για την τεχνολογία και τον πολιτισμό.
 • Μουσεία, Πινακοθήκες, Εκθέσεις Τέχνης και Πολιτιστικούς Οργανισμούς με έμφαση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών.
 • Φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες (εκπαιδευτική τεχνολογία).
 • Φορείς και επιχειρήσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες.
 • Εταιρείες παραγωγής πολυμέσων με έμφαση στην προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς (3 D Graphics , CD - ROM , παρουσιάσεις στο Διαδίκτυο- Internet ) και εταιρείες διαχείρισης μουσικών, κινηματογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.
 • Εθνικούς και διεθνείς φορείς και Οργανισμούς για την προβολή και διαχείριση της Πολιτισμικής Κληρονομιάς.
 • Βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης.
 • Φορείς προαγωγής έρευνας (Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα), και φορείς παραγωγής στελεχών έρευνας σε τομείς πολιτισμού.

 
 

Θέματα & Ρεπορταζ:


Χρόνια προβλήματα, επίκαιρα θέματα, αλλά και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ζωής του Αγρινίου και της περιοχής ... 


Ο Δεκέμβριος του 2008 στο Αγρίνιο
Το Αρχοντικό Σωχωρίτη
Για ένα σύγχρονο Πολυχρηστικό και Διαχρονικό Μουσειακό Χώρο στο Αγρίνιο
Οι αρχαιότητες της Αιτωλοακαρνανίας
Οι σπάνιες αγελάδες της Αιτωλοακαρνανίας
Εκτροπή Αχελώου. Θέσεις και αντιθέσεις
Το Οδύσσειο θέατρο της Ποταμούλας
Μαθητικό καθηκοντολόγιο στο Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου
Αγωνία για το μέλλον της επαρχίας Ξηρομέρου
Πανεπιστημιακές σχολές Αγρινίου
Χαλκούνια το Πάσχα στο Αγρίνιο
Η Ιονία οδός
Το πλατυγιάλι
Ο παλαιός Άγιος Χριστόφορος πνίγεται
Οι Τσιγγάνοι του Αγρινίου
Χαλκούνια στην Παραβόλα
Εφετείο στο Αγρίνιο
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Παύλου Μοσχολιού..
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Ν. Ρούσση....
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Β. Νικάκη..
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Νικολόπουλου...
Οι απόψεις του υποψηφίου δημάρχου Σωκ. Ζαραβίνα...
Η κτηνοτροφία και η τυροκομία στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας
Συνέντευξη τύπου των Νομαρχών Αιτωλοακαρνανίας Πρέβεζας και Λευκάδος για το οδικό δίκτυο
O  δυτικός σιδηροδρομικός άξονας
Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση και η Αιτωλοακαρνανία
 Τα ρινοδέλφινα του Αμβρακικού

 
 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές