Ο τύπος της Αιτωλ/νιας...

Το βιβλίο του Θόδωρου Θωμόπουλου, σημαντικού εργάτη των γραμμάτων, για τον τύπο της Αιτωλοακαρνανίας από της επαναστάσεως του 1821 μέχρι σήμερα είναι διαφωτιστικό και σχεδόν εξαντλητικό για τις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν στο Νομό. Καθ όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει άλλο και αυτό έχει εξαντληθεί.

 


Έκθεση τύπου;...

  • Είναι άγνωστο εάν  υπάρχουν και ποιος διατηρεί τα αρχεία των εφημερίδων που εκδόθηκαν στο παρελθόν.
  • Ελάχιστα φύλλα εφημερίδων έχει η Παπαστράτειος  Δημοτική βιβλιοθήκη.
  • Μια έκθεση τοπικού τύπου ποιος θα μπορούσε να την διοργανώσει;.

 

 

 

 "Ο ΑΧΕΛΩΟΣ"

Η πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε στο Αγρίνιο

 

 

Η εφημερίδα Ο Αχελώος ήταν το επίσημο κυβερνητικό όργανο, της Γερουσίας της Δυτικής Ελλάδος, η έδρα της οποίας είχε μεταφερθεί το 1822 από το Μεσολόγγι στο Αγρίνιο. Ήταν χειρόγραφη και την ευθύνη  της συντάξεώς της είχε ο αρχιγραμματέας της Γερουσίας Ν. Λουριώτης που την έγραφε με το χέρι του και στη συνέχεια αντιγραφόταν από συνεργείο αντιγραφέων για να κυκλοφορήσει ευρύτερα. Το πρώτο φύλλο της (το μοναδικό που διασώθηκε) κυκλοφόρησε στις 24 Φεβρουαρίου 1822. Στην εφημερίδα αυτή δημοσιεύονταν οι πράξεις και τα θεσπίσματα της Γερουσίας, όπως και ειδήσεις σχετικές με την κυβερνητική δραστηριότητα και τα πολεμικά γεγονότα.  

Όπως γράφει ο Σπ. Λάμπρος το 1904, ο οποίος παρουσίασε στο Νέο Ελληνομνήμονα το μοναδικό φύλλο που διασώθηκε, ….Των δύο τούτων εφημερίδων ή νεωτέρα, ό Αχελώος, (ή άλλη είναι ή εφημερίς Αιτωλική του Μεσολογγίου), είναι ή επίσημος Έφημερίς της Προσωρινής διοικήσεως της Δυτ. Χέρσου Ελλάδος… Η εφημερίς συνετάσσετο βεβαίως υπό του Λουριώτη. Αυτός ήτο ο συνάγων και κατατάσσων τα έγγραφα, άτινα ήσαν ομοίως έργον των ιδίων αυτού χειρών ως αρχιγραμματέως καί αυτός ήτο ό γράφων το πρωτότυπον, εξ ού αντεγράφοντο τα λοιπά τα χάριν διαδόσεως παρασκευαζόμενα. ……Πόσου χρόνου διήρκεσεν ή έκδοσις του Αχελώου δεν γιγνώσκομεν. Άλλα πιθανότατα ο βίος αυτού υπήρξε βραχύς 

Στην προμετωπίδα και πάνω από τον τίτλο, έφερε το έμβλημα της, που ήταν η κυκλική σφραγίδα της Γερουσίας. Στον πρώτο κύκλο την κεφαλαιογράμματη αναγραφή: + ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Χ. ΕΔΛΑΔΟΣ. 1821 και σε δεύτερο ομόκεντρο κύκλο δάφνινο στεφάνι, στο κέντρο δε ο Αχελώος με μορφή επιτιθέμενου ταύρου, παράσταση παρμένη από την αρχαιότητα. Ακολουθούσε ο τίτλος μικρογράμματος, Ό Αχελώος και από κάτω: Έφημερίς Πολιτική της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, υπογραμμισμένο. Στις δύο επόμενες σειρές γνωστοποίηση και σύσταση μαζί υπογραμμένη απ' τον αρχιγραμματέα: Εις όλα τα εις την εφημερίδα ταύτην εμπεριεχόμενα δημόσια ψηφίσματα αντιγεγραμμένα όντα εκ των πρωτοτύπων του αρχιγραμματέως της επικρατείας, χρεωστάται παρά πάντων ή προσήκουσα υποταγή. Η προμετωπίδα τελειώνει με τον τόπο και τη χρονολογία: Εν Βραχωρίω της 24 Φεβρουαρίου 1822. 

Πέραν του διασωθέντος μοναδικού φύλλου της χειρογράφου εφημερίδος Ο Αχελώος, τίποτε άλλο το ουσιαστικόν περί αύτού γνωρίζομεν. "Αγνωστον καί το εάν έξηκολούθησε καί επί πόσον τυχόν χρόνον διήρκεσεν ή έκδοσίς του. Η έρευνα δεν ηδυνήθη να αποκάλυψη μέχρι σήμερον άλλο φύλλον τούτου. Πιθανότατα ό βίος του υπήρξε βραχύτατος, καθώς βραχύς λόγω των αντίξοων περιστάσεων υπήρξε και αυτής της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος ο βίος

Πρέπει να σημειωθεί ότι μεταγενέστερα, το 1884, ο υπομοίραρχος Φώτης Μαυρογόνατος ή Παπαδημητρίου από τον Άγιο Βλάση έβγαλε στην Αθήνα εφημερίδα με τον τίτλο Αχελώος με ειδήσεις από την Δυτική Στερεά.


Ο τίτλος της δεύτερης ομώνυμης εφημερίδας

ΜΝΗΜΕΣ...
 
Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές