ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Καταχωρούμε κάτω από την φωτογραφία του Γ. Βαρνακιώτη το ψήφισμα της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου  Ελλάδος που εκδόθηκε την 22-2-1822 στο Βραχώρι, όπου έδρευε τότε η Γερουσία. Με το ψήφισμα η προσωρινή διοίκηση της Γερουσίας απευθύνεται στο στρατηγό ως εξής:

"Τω γενναιοτάτω στρατηγώ κυρίω Γεωργάκη Νικολού.

Η τοπική συνέλευσις, η εν Βραχωρίω συγκροτηθείσα, πληροφορουμένη δια τας αρετάς σου και δια τας υπέρ της σωτηρίας της πατρίδος ανδραγαθίας σου, εξελέξατο σε στρατηγόν της Δυτικής Ελλάδος κατά το αντίγραφον των πρακτικών αυτής, το οποίον και περικλείεται. Ενώ συγχαιρόμεθα την πατρίδα δια την αξιότητα του υποκειμένου προς το οποίο ενεπιστεύθη το τοιούτον αξίωμα, σοι φανερώνομεν ότι προκαλούν την προσοχήν σου τα μέρη τα οποία ο εχθρός επαπειλεί.

Αφού λοιπόν συναθροίσης τους χιλιάρχους, κάμε εκείνην την σκέψιν ήτις είναι αρμοδία προς απάντησιν των εχθρών διατάττων κάθε πράγμα με την συνήθη σου φρόνησιν.

Μετέρχου το έντιμον επάγγελμα το οποίον η πατρίς σου ενεπιστεύθη με τον γνωστόν ζήλον και προθυμίαν σου. Και έρρωσο ευδοκιμών

Εν Βραχωρίω τη 22 Φεβρουαρίου 1822

Δια τον πρόεδρον της Γερουσίας"

(ακολουθούν οι υπογραφές, μεταξύ των οποίων και του Αρχιγραμματέως Ν. Λουριώτη)

 

ΕΔΩ: Περισσότερα για τον Γ. Βαρνακιώτη

 

 

 Γ. Βαρνακιώτης: Ο πορθητής του Αγρινίου

(Η εκλογή του ως Στρατηγού)

 

ΑΛΛΕΣ ΜΝΗΜΕΣ:

 
Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές