ΜΝΗΜΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Βασίλης Κρίντας

 Ο Βασίλης Ν. Κρίντας, ήταν δημοσιογράφος το επάγγελμα και εκδότης της πολύ αξιόλογης εφημερίδας του Αγρινίου «Τριχωνίς» που εκδίδονταν στο Αγρίνιο προπολεμικά. Από το 1933 αλλά και κατά την διάρκεια της  Γερμανοϊταλικής Κατοχής, που η εφημερίδα του δεν εκδίδονταν, μέχρι το θάνατό του υπηρέτησε στο Δήμο Αγρινίου ως Γενικός Γραμματέας του. Από τη θέση του αυτή στο Δήμο Αγρινίου  προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στην Εθνική Αντίσταση. Δολοφονήθηκε από όργανα του EAM την 17-9-1943, από λάθος εκτίμηση, όπως εκ των υστέρων ομολογήθηκε. Η προσφορά των υπηρεσιών του στην Εθνική Αντίσταση αναγνωρίστηκε από την Ελληνική Πολιτεία (το Γ.Ε.Σ.), η οποία του απένειμε, μετά την απελευθέρωση, όπως και σε άλλους αγωνιστές, αναμνηστικό μετάλλιο και σχετικό δίπλωμα, που παραδόθηκε βέβαια τότε στη χήρα του Ευαγγελία, το γένος Ι. Βλασσοπούλου. Η απονομή έγινε σε δημόσια εκδήλωση. Στη χήρα του επίσης ο Δήμος Αγρινίου προσέφερε, μετά την απελευθέρωση δυνάμει αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, επί σειρά ετών οικονομικό βοήθημα, ενώ μια οδός της πόλεως είχε ονομασθεί οδός Βασιλείου Κρίντα.

Οι υπηρεσίες του στην Πατρίδα και στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης, συνίσταντο στην παραγωγή και την διανομή αντιστασιακού εντύπου υλικού, την στρατολόγηση ανταρτών στις τάξεις του ΕΔΕΣ και ιδιαίτερα των τμημάτων του αρχηγού των αντάρτικων ομάδων Τριχωνίδος ιατρού Γεωργίου Παπαϊωάννου*. Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλών από την Ελλάδα, διευκόλυνε να περιέλθη στα χέρια των ανταρτικών ομάδων, με τις οποίες συνεργάζονταν, μέρος του οπλισμού των Ιταλών. Ο ιατρός Γ. Παπαϊωάννου μάλιστα, είχε ρητώς, δηλώσει και βεβαιώσει ότι ο Βασίλειος Κρίντας υπήγετο κατά την διάρκεια  εις τις υπ αυτόν ανταρτικές ομάδες, πράγμα το οποίο επανέλαβαν ενώπιον του Εφετείου Πατρών την 12-10-1971, στα πλαίσια σχετικής ποινικής δίκης, με γραπτή δήλωσή τους γνωστά στελέχη των ομάδων αυτών και της επιτροπής Αγρινίου του ΕΔΕΣ (Αντ. Παπαπαντολέων, Ευθ. Σταθόπουλος, Κων. Ραυτόπουλος και Αθαν. Σοχωρίτης).

 


 Η διήγηση του Β. Βασιλοπουλου για τον Β. Κρίντα

Ο Βασίλης Βασιλόπουλος (υπαρχηγός Ε.Ο.Π.Α.Δ) είχε γράψει εκτενώς για την δράση και τον χαρακτήρα του  Βασίλη Κρίντα, στην Εφημερίδα "Παναιτωλική" του Αγρινίου την εποχή εκείνη  (20-11-1970 αριθ. Φύλλου 927), πλην άλλων και τα εξής:.

«…. Ανατρεπτικός τύπος Υπεύθυνος για την σύνταξιν, την διανομή και κάθε τι που αφορούσε την έκδοση του γνωστού φυλλαδίου SOLDATI  ITALIANI REVOLUTIONATE CONTRA I TEDESCI, ήταν ο  Μιχαήλ Τσαπαρής, δικηγόρος – λογοτέχνης, ήδη στας Αθήνας και επίλεκτο μέλος τότε της οργανώσεώς μας. Δεν ξέρω εάν έδινε ή όχι στόχο τότε, και εάν ετηρούσε τους κανόνες της κατασκοπείας που εδιδάχτηκε. Γνωρίζω μόνο πως εκατάφερνε ώστε οι Ιταλοί να έχουν στα χέρια τους (και ο μέραρχος Μαντζάνι τα εδιάβαζε!) τα φυλλάδια. Οι πολύγραφοι; Στο σπίτι του Βασίλη Κρίντα. Εκεί η εκτύπωσις – η έκδοσις. Και στο γραφείο του δεκάδες οι δεσμίδες. Τα φυλλάδια έφθαναν στον κάθε Ιταλό στρατιώτη. Πως;  Ο Μ. Τσαπαρής και οι ομάδες του, με τους επί μέρους αρχηγούς των ομάδων του Γ. Βλάμη, Ν. Σκάνδαλο, Λ. Παπαλάμπρου, Κώστα Μπαλατσό – Αγραφιώτη, Σπ. Καραχρήστου, μπορούν μόνο να μας πουν με λεπτομέρειες .

Αλλά ο Κρίντας δεν φιλοξενούσε μόνο τους πολυγράφους και τα φυλλάδια. Είχε και ανάμιξη εις τα του τύπου. Σημειούμε ειδικώτερα τον Αύγουστο 1943 ως Πρόεδρος ΕΑΟ Τριχωνίδος μαζί με τον Κρίντα αναθέσαμε εις τον βιβλιοπώλην Αγρινίου Τάκην Χατζόπουλο την αγορά και μεταφορά εις το Αγρίνιο ενός πλήρους επιπέδου πιεστηρίου και τυπογραφείου προς έκδοση αγωνιστικής εθνικόφρονος εφημερίδος και άλλων εντύπων, αλλά λόγω των γνωστών γεγονότων, τα πάντα, πιεστήριον και τυπογραφείον, κατά την προώθησίν τους προς εγκατάστασίν τους εις την ορεινήν Τριχωνίδα, ανηρπάγησαν από το ΕΑΜ –ΕΛΑΣ. Αυτός είναι ένας τομέας που ιδιαιτέρως επεζήτει να αναλάβει ο Β. Κρίντας. Ο αρχηγός των ΕΑΟ – ΕΔΕΣ Τριχωνίδος ιατρός Γ. Παπαϊωάννου, από την εποχήν που ευρίσκετο ακόμα εις τον Βάλτον προς ανασυγκέντρωσιν του διαλυθέντος αρχηγείου του, είχε ζητήσει επιμόνως τον Β. Κρίντα εις το επιτελείο του ν αναλάβη υπεύθυνο τομέα. Λόγω όμως της εντατικής τότε δραστηριότητος της οργανώσεώς μας και της ειδικωτέρας  σημαντικής απασχολήσεως του Β. Κρίντα  εις την ανατροπήν των Ιταλών και τας καταστροφάς του αεροδρομίου, δεν επετράπη εις αυτόν να αποδεχθή το αίτημα του αρχηγού Γ. Παπαϊωάννου, θεωρούμενον και από την οργάνωσίν μας και από το Κάϊρο ως αναντικατάσταστον. Η άνω επιμονή του Γ. Παπαϊωάννου δια τον Κρίνταν δεν ήταν αστήρικτη. Ο Β. Κρίντας από την αρχή της ιδρύσεως του Αρχηγείου ΕΑΟ ΕΔΕΣ Τριχωνίδος ετροφοδοτούσε με άνδρας το αρχηγείον τούτο. Μετά του Βασ. Ν. Παπαϊωάννου, του Δ. Σαραντοπούλου και εμού κατεστρώθη πλήρες σχέδιον εν συνεννοήσει με τον Ταγματάρχην Γ. Νικολαϊδην δια την ομαδικήν προσέλευσιν εις τας ΕΑΟ ΕΔΕΣ Τριχωνίδος, 70 πλήρως ωπλισμένων Χωροφυλάκων, Αξιωματικών και Υπαξ/κών, η οποία όμως εματαιώθη λόγω του αφοπλισμού και διαλύσεως της 7ης Μαϊου 1943.

Επιχείρησις Αεροδρομίου. Αντιγράφω κατά λέξιν το σχετικό τμήμα της εκθέσεως του Αρχηγού της ΕΟΠΔ προς ΑΕΔ Ελλάδος. «..12) Επιχείρησις αεροδρομίου Αγρινίου. Υπό της ημετέρας Ομάδος Πληροφοριών επεσημάνθησαν 84 Γερμανικά αεροπλάνα τα οποία με βάσιν το ανωτέρω αεροδρόμιον εξετέλουν βομβαρισμούς κυρίως των Ιταλικών θέσεων του στρατηγού Μπαντόλιο. Υπό της ημετέρας οργανώσεως, τη εγκρίσει του Γ.Σ,Μ.Α. απεφασίσθη η δολιοφθορά των άνω αεροπλάνων. Μετά προετοιμασίαν πέντε ημερών τμήματα των ομάδων πληροφοριών – δολιοφθορών και Κρούσεως συνεκεντρώθησαν εις χωρίον Δοκίμιον, μεθ όλων των σχετικών υλικών, αποφασισθείσης της επιχειρήσεως δια την 24ην ώραν ακριβώς. Την 23ην όμως ώραν την στιγμήν ακριβώς ότε εδόθη η διαταγή εκτελέσεως, άπαντα τα αεροπλάνα απροσδοκήτως ανεχώρησαν. Την επομένην εις το Αγρίνιο ευρέθη η πηγή της διαρροής της πληροφορίας περί των δολιοφθορών προς τους Γερμανούς και η αιτία ούτω της ματαιώσεως της επιχειρήσεως».

Είναι πρέπον να στραφή η μνήμη μας εις τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου και να μεταφερθούμε εις το Γραφείον του τα μέσα Σεπτεμβρίου 1943. Έγγραφα και σχέδια στο γραφείο του για το αεροδρόμιο και εγώ και ο Κίτσος πλάϊ στον Κρίντα όταν εις το άνοιγμα της πόρτας εφάνηκε ο Γερμανός λοχίας της Γκεστάμπο Lueth (αν καλώς θυμάμαι). Και ενώ ημείς οι δύο εφέραμε ενστικτωδώς το χέρι εις την μικρή «πλακέ» beretta, ο Βασίλης Κρίντας, επρόλαβε με την ετοιμότητά του, επί τόπου εκτέλεση του Γερμανού. Με μιαν ευστροφία λίαν επιτυχή συνέστησε τον Κίτσο ως  ... σπουδάσαντα εις την Γερμανική πόλιν Heidelberg (γνωστή για τα Πανεπιστήμιά της).

Ευτυχώς ο Κίτσος περιέγραψε μερικά κτίρια της πόλης αυτής, που, όπως είπε αργότερα, τα είχε δεί σε φωτογραφίες. Ως προς τον Γερμανό έφυγε με κέφι και εμείς συνεχίσαμε την δουλειά μας με τον Κρίντα για την επιχείρηση “Erodo”, ;όπως εβαφτήσαμε την επιχείρηση κατά του αεροδρομίου του Δοκιμίου. Επιδρομή στο Ματζάνι. Ίσως να είναι η  θρασύτερη του είδους της που έγινε μέχρι τότε. Αρχηγός, υπαρχηγός ΕΟΠΔ, Β. Κρίντας και Μ. Τσαπαρής, εντός αυτοκινήτου από Αγρινίου εις Αιτωλικόν. Ο λοχαγός Κίτσος ενεκρίθη από το Κάϊρον να μεταβληθεί σε «Ταγματάρχη Κήτς». Ο Κρίντας είχε τηλεφωνήσει εις την μεραρχία Casale προς τον Ιταλόν Μέραρχον, Αιτωλικό «Στρατηγέ Μαντζάνι κάτι επείγον συμβαίνει, πρέπει να σας ιδώ». Φθάνουμε εις το Γραφείο του στο Αιτωλικό, όλοι μαζί εμπρός εις τον απορούντα Ιταλό Μέραρχο. Ο Κίτσος διερμηνεύοντος του Μ. Τσαπαρή: «Στρατηγέ έφθασα μόλις από το Κάϊρο δια την παραλαβή των ανδρών της Μεραρχίας σας» Φράσεις σύντομες εντυπωσιακές. Ο Μέραρχος ήθελε μετά να διαλύσει κάθε αμφιβολία του. Και την άλλη μέρα ρώτησε:  «Και εάν απεφάσιζα να διατάξω τις μονάδες μου, που θα θέλατε να κατευθυνθούν; Σε ποιους αντάρτες;» «Στους αντάρτες του Ζέρβα Στρατηγέ» ήταν η απάντησις του Κίτσου. Ο πάγος τότε έλιωσε. Ο Μαντζάνι έδωσε τηλεφωνική διαταγή στον Ιταλό Διοικητή Αγρινίου να αφήσει ελευθέρους τους Σταύρον Ησαϊαν και Γ. Βλάμη (δικηγόρο) μέλη της ημετέρας ΕΟΠΔ, που εκρατήθησαν όταν κατά την διάρκεια της εφόδου μας στο Αιτωλικό επαρουσιάσθησαν αυτοί εις την διοίκησιν Αγρινίου δια να εφαρμόσουν τις διαταγές παραδόσεως, σύμφωνα με το σχέδιο. Και παρά την αστραπιαία επόμενη άμεση αντίδραση των Γερμανών, ο στρατηγός Ζέρβας ειδοποιήθηκε από εμάς δια του ασυρμάτου μας μέσω Καϊρου και ήρθε εσπευσμένα αυτοπροσώπως στο Μπαμπαλιό προς παραλαβήν πλήθους Ιταλών, η δε οργάνωσίς μας στην Μεσάριστα εγκατέστησε συσσίτιο για άλλους Ιταλούς που προτίμησαν την οργάνωσή μας.

Ο χείμαρρος του οπλισμού που διέρρεεν στο ΕΔΕΣ ήταν και η καταδίκη του Βασίλη Κρίντα από το ΕΑΜ.  Τις πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες της 16ης Σεπτεμβρίου 1943 εις το επί της πλατείας Στράτου, ιδιοκτησίας Παπαφώτη, λειτουργούν τότε εστιατόριο του Κων. Δροσοπούλου (Δρόσου) συναντήθηκα με τον Πολιτικόν της Δυτικής Στερεάς του ΕΑΜ Αποστόλη που κατείχε μια από τις μεγαλύτερες υπευθυνότητες στην οργάνωσί του. Ζήτησε να συναντηθούμε με τον αρχηγό της Αιτωλ/νίας και οι τρείς το ταχύτερον δια κάτι το σπουδαίο. Η απόφαση της εκτελέσεως είχε παρθεί και τον τρόμαζε φαίνεται ο αντίκτυπος. Ήθελε να προλάβη να δημιουργήση και το κατάλληλο κλίμα. Αντιγράφω εν συνεχεία κατά λέξιν την περικοπήν από την έκθεσιν της Διοικούσης Επιτροπής ΕΟΕ – ΕΔΕΣ Τριχωνίδος υποβληθείσαν αρμοδίως εις το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων. «Και ένα άλλο γεγονός. Τον Σεπτέμβριον του 1943 και μετά το κατά του Μουσολίνι κίνημα Μπαντόλιο, εξετελέσθη το μέλος της Επιτροπής της πόλεως Αγρινίου της Οργανώσεώς μας Βασίλειος Ν. Κρίντας εις την πεδιάδα του Αγρινίου και ενώ ευρίσκετο εις εκτέλεσιν αποστολής.

Η επιτροπή του ΕΑΜ Αγρινίου, τρείς ακριβώς ημέρας προ της εκτελέσεώς του, εκάλεσε δια του Πολιτικού της Δυτικής Ελλάδος Αποστόλη (Απόστολο Ευθυμιάδη εκ Μακεδονίας) τον Αρχηγόν της ΕΟΠΔ Αιτωλοακαρνανίας λοχαγόν Κίτσον και τον υπαρχηγόν ταύτης και Πρόεδρον της κεντρικής διοικούσης επιτροπής της Οργανώσεώς μας προς συνάντησιν. Αύτη επραγματοποιήθη εις το εν τη πλατεία Ν. Στράτου εμπορικόν κατάστημα Αφών Τζωρτζοπούλου. Κατ αυτήν ο εκπρόσωπος του ΕΑΜ Αποστόλης επέστησε την προσοχήν των εις το ότι εις τας Οργανώσεις ευρίσκονται «προδόται». Επειδή δε αμφότεροι απέρριψαν τούτο κατηγορηματικώς, ο Αποστόλης τους επέδειξε το της προηγουμένης ημέρας πολυγραφημένον έντυπον του ΕΑΜ εις ό ανεγράφετο η απόφασις τούτου να θανατωθή ως προδότης ο Κρίντας, διότι «απεκάλεσε το ΕΑΜ Κομμουνιστικόν».

Ο πρόεδρος της ΕΟΕ Τριχωνίδος και Υπαρχηγός της ΕΟΠΔ Αιτωλοακαρνανίας του διευκρίνησε τότε ότι ο Κρίντας ερωτηθείς από τον Ιταλό λοχαγό, διοικητήν μονάδος σταθμευούσης εν Αγρινίω, εις ποίαν Οργάνωσιν να παραδώση τον οπλισμόν, το υλικόν και τα εφόδια της μονάδος του, απήντησε (ο Κρίντας) «όπου θες, εγώ πάντως είμαι με τον Παπαϊωάννου». Επίσης του διευκρίνησε ότι ο Κρίντας εκλήθη και ηρωτήθη υπό του Ιταλού αξιωματικού, κατόπιν της δημιουργηθείσης διαμάχης μεταξύ των μελών της δικής μας Οργανώσεως και του ΕΑΜ, δια το ποίος θα πάρη τα όπλα. Σημειωτέον ότι ο Κρίντας από του 1933 μέχρι και τότε ήσκει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως του Δήμου Αγρινίου και υπό την ιδιότητά του ταύτην  τον εγνώριζον οι Ιταλοί, επίσης ότι η Οργάνωσίς μας είχε κατωρθώσει μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας να πάρη μεγάλον αριθμόν Ιταλικού πολεμικού υλικού, πράγμα το οποίον ηρέθισε και επροκάλεσε την μήνιν των Ελασιτών.

Λαβών γνώσιν τούτων ο Κρίντας συνηντήθη  εις το εμπορικόν κατάστημα Καραπαπά με την Επιτροπήν Πόλεως Αγρινίου του ΕΑΜ, όπου τους εζήτησε τον λόγον δια τα εναντίον του λεχθέντα. Εκλήθη δε εκεί και ο χρησιμοποιηθείς υπό των Ιταλών διερμηνεύς ονόματι Ράφας, προσκείμενος εις το ΕΑΜ, όστις αφηγούμενος τα συμβάντα, εδικαίωσε τον Κρίνταν. Τότε η επιτροπή ζήτησε συγγνώμην. Ασχέτως όμως της δοθείσης εξηγήσεως και της αιτηθείσης συγγνώμης, ο Κρίντας μετά τριήμερον, ως ανωτέρω ελέχθη, εξετελέσθη. Εις τας εν συνεχεία παραστάσεις και διαμαρτυρίας της ΕΟΠΔ Αιτωλοακαρνανίας της ΕΟΕ Τριχωνίδος και των ΕΟΕΑ Τριχωνίδος, το ΕΑΜ εις έγγραφον απάντησίν του είπε «ο Κρίντας εθανατώθη εκ παρεξηγήσεως, διότι εκ παραδρομής δεν είχε κοινοποιηθή η νεωτέρα απόφασις της Επιτροπής του»!!

«Εχάθη ούτω δια τον Αγώνα και την Πατρίδα ένα υπέροχος Πατριώτης» ……..

Βλέπετε και δημοσίευμα στην εφημερίδα "Αιτωλοακαρνανική δράσις" της 24/3/1946 (φύλλο 95)