Ένα Ψήφισμα τoυ   Δήμου Αγρινίου τον Μάρτη του 1945

Ο Τσώρτσιλ επίτιμος δημότης Αγρινίου  

 

Αριθ. 2

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Συγκείμενον από τον Προεδρεύοντα  Δημοτ. Σύμβουλον Β. Παπαϊωάννου και τα κάτωθι υπογεγραμμένα μέλη:

Συνεδριάσαν εν τω Δημοτικώ καταστήματι  σήμερον την 14 του μηνός Μαρτίου του έτους 1945, παρόντος και του Δημαρχούντος Ηλία Σαγεώργη

Σκεφθέν

Επειδή

Δια ταύτα

Ψ η φ ί ζ ε ι

Την στιγμήν, κατά την οποία απεκατεστάθησαν εις την πόλιν μας αι νόμιμοι Αρχαί και πνέει άνεμος  ελευθερίας, ως εκπρόσωποι ολοκλήρου της πόλεως αισθανόμεθα την υποχρέωσιν και επιτακτικόν το καθήκον να εκφράσωμεν τας ευχαριστίας μας και τον θαυμασμόν μας προς τους Μεγάλους Συμμάχους μας, οίτινες μάχονται τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, ιδιαιτέρως δε  προς την Κυβέρνησιν της Μεγάλης Βρεττανίας, ήτις δια της  σωτηρίας επεμβάσεώς της απεκατέστησε  τον κανονικόν ρυθμόν εις ολόκληρον το Κράτος. Δια μίαν ακόμη φοράν η κραταιά μας φίλη δημιουργεί νέους κρίκους εις την  αιωνίαν φιλίαν, η οποία συνδέει και θα συνδέη την Αγγλία και Ελλάδα. Εις ένδειξιν της οφειλομένης ευγνωμοσύνης προς τον Μεγάλον  Βρεττανόν  Ηγέτην  εξοχώτατον κ. Τσώρτσιλ δια της ανωτέρω πράξεως τον ανακηρύσσομεν επίτιμον Δημότην του Δήμου Αγρινίου.

Ο κ. Δήμαρχος εξουσιοδοτείται όπως επιδώση το παρόν ψήφισμα εις τον Άγγλον ταξίαρχον  των εν Αγρινίω Αγγλικών δυνάμεων, όστις παρακαλείται όπως ευαρεστηθή και διαβιβάση τούτο αρμοδίως όπου δεί.

Ο Προεδρεύων

υπογραφή


 
Άγγλοι στρατιώτες στο Αγρίνιο το 1945Στον εξώστη της οικοδομής Χονδρού στην πλατεία Μπέλλου
(η φωτογραφία από το αρχείο Β. Μαγκλάρα)
Ο μετέπειτα Δήμαρχος Αγρινίου Αθ. Κακoγιάννης στο κέντρο της φωτογραφίας (αρισττερά ο Γεωρ. Καραπαπάς), μπροστά στο Δημαρχείο