Μνήμες και αναδρομές:

Αγρίνιον και Ολυμπιακοί Αγώνες Αθηνών το 1896
Μιά άδηλη σχέση αθλητικού αποχρώντος λόγου

δρ Ιωάννης Γ. Νεραντζής

 { Διαλέξεις - Παραδόσεις Μαθημάτων, Αρχαίας Ιστορίας και Ιστορικής Γεωγραφίας, στο Πανεπιστήμιο Πατρών,

για δύο ακαδημαϊκά έτη, 2016-17 και 2017-18 }

  

 (I) Ιστορικές πηγές τεκμηριωτικές :

 

(Ι.1) εφημερίς, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, (1894-1937), εκδότου Παναγιώτη Ζωγράφου), φύλλο μηνός Μαρτίου τού έτους 1896.

 

(Ι.2) εφημερίς, ΤΟ “ΦΩΣ” ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μιλτ.[ιάδης] Β. Τζάνης, φύλλο τής Κυριακής 13 Απριλίου 1930, σ. 2.

 

(II) Ιστορική διήθηση τών πηγών

 

   Πόσοι εξ ημών και υμών, εννοώ όχι μόνον Αγρινιώτες και Αγρινιώτισσες, έχουμε γνώση τής ιστορικής συνάρτησης, -αθλητικού αποχρώντος λόγου-, τής πόλεως τού Αγρινίου με τους Ολυμπιακούς Αγώνες τού 1896, που ετελέστησαν στην Αθήνα;

   Ναι υπάρχει τοιαύτη αθλητικού αποχρώντος λόγου συνάρτηση και μάλιστα καθοριστικής σημασίας για την πόλη τού Αγρινίου, για τον λόγο που εξηγούμε παρακάτω.

   Μάλιστα, η συνάρτηση αυτή εκθειάζεται τουλάχιστον στις δύο προναφερθείσες τοπικές αγρινιώτικες εφημερίδες, που βέβαια -στην περίπτωσή μας- λειτουργούν ως έμμεσες ιστορικές πηγές.

 

(II. 1) Η πρωτογενής ιστορική πηγή

 

   Η πρωτογενής ιστορική πηγή, που στέκεται ο αποδεικτικός λόγος στην υπόθεση εργασίας μας, είναι η εφημερίς, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, τού έτους 1896, μηνός Μαρτίου. Εκδιδόταν από τον Π. Ζωγράφον κατά την χρονική περίοδο, από το 1894 έως το 1937, αλλά με περιοδικά διαστήματα αναστολής τής έκδοσής της.

   Το απόσπασμα κειμένου εξ αυτής της εφημερίδος, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, τού εκδότη Π. Ζωγράφου, που βέβαια ενδιαφέρει την περίπτωση που καλύπτει η υπόθεση εργασίας μας, είναι αντιγραμμένο και αναδημοσιευμένο εις την εφημερίδα, ΤΟ “ΦΩΣ” ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στο φύλλο τής 13ης Απριλίου 1930, στη σελ. 2.

 

   Εξ αυτής τής τοπικής εφημερίδος, ΤΟ “ΦΩΣ” ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, το αντιγράφουμε και το αναδημοσιεύουμε και εμείς:

 

Στήλη :

ΠΑΛΗΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

 

- Πώς εωρτάζετο άλλοτε στο Βραχώρι η ανεξαρτησία μας -

 

   - Μάρτιος τού 1896.

   - Κείμενον εκ τής τότε εκδιδομένης εφημερίδος, Άγρίνιον :

 

   ''Επρόκειτο περί εορτασμού τής εθνικής ανεξαρτησίας''.

   ''Η εφημερίς, ''Αγρίνιον'', τον Μάρτιον τού 1896, γράφει: ''Η πόλις τού Αγρινίου έλαβε πανηγυρικήν όψιν· τα καταστήματα εσημαιοστολίστησαν και μεγαλοπρεπείς αψίδες ετοποθετήθηκαν κατά μήκος τής Εθνικής οδού προς τον [προσφυγικόν συνοικισμόν] Άγιον Κωνσταντίνον όπου είχε παρασκευασθεί το στάδιον τού Αγρινίου διά τήν τέλεσιν αθλητικών αγώνων προπαρασκευαστικών διά τούς διεθνείς εν τώ Αθηναϊκώ σταδίω Ολυμπιακούς Αγώνας.

   Διοργανωτής τής αρχαϊκής ταύτης εορτής είχεν ορισθεί ο Κωνσταντίνος Στεροδήμας (ήδη ιερεύς), όστις εθαυμάζετο διά τάς ακαμάτους ενεργείας του και τήν δραστηριότητά του.

   Τήν ημέραν ταύτην χιλιάδες λαού εκ τής πόλεως τού Αγρινίου, τών περιχώρων και τών πλησίον επαρχιών συνεγκεντρώθησαν εις τήν μαγευτικήν εκείνην θέσιν όπου η ‘‘Φιλαρμονική’’ τών Πατρών, μετακληθείσα, επαιάνιζε και όπου εις τάς κατασκευασθείσας κερκίδας είχον καταλάβει θέσιν η έλλανόδικος επιτροπή, οι δημοσιογράφοι Αθηνών και Πατρών, οι Αρχαί και οι επίσημοι.

   Οι αθληταί ανήρχοντο εις 60. Όλοι νεαροί, ευσταλείς άλκιμοι σφριγώντες.

   Βραβεία είχον ορισθεί κλάδοι ελαίας καιι χρηματικά εκ 50 δραχμών έκαστον. Τ

   Τα αγωνίσματα ήσαν τα κλασικά τοιαύτα, ήτοι :

''δρόμος 500 μέτρων'',

''Μαραθώνιος δρόμος αναρρίχησις'',

''Δισκοβολία'',

''Άλμα'',

''Σκοποβολή'',

''Ιπποδρόμιον''.

   Η εκτέλεσις τούτων [τών αγωνισμάτων] εγένετο υπό τάς αρίστας τών συνθηκών.

   Εις τό ''άλμα'' έλαβον μέρος οι συμπολίται, [Αγρινιώται], Δ. Καραπάνος, Παπανδρέου, Γ. Τσαπάρας, και Κ. Καρτσακλης. Πρώτος ήλθεν λαβών το βραβειον ο Δ. Καραπάνος.

   Εις την ''δισκοβολίαν'' έλαβον μέρος οι: Ι. Ακρίδας δικηγόρος, Β. Τζουμάκας και Γ. Ράπτης εύζων εκ Κεφαλοβρύσου. Πρώτος ήλθεν ο Ράπτης λαβών το πρώτον βραβείον.

   Εις τον ''Μαραθώνιον δρόμον'' έλαβον μέρος 5 αθληταί και ήλθε πρώτος ο τότε φοιτητής τής φιλολογίας Γεώργιος Λουλάς δεχθείς τα συγχαρητήρια τής Ελλανοδίκου επιτροπής υπό τας επευφημίας τού πλήθους.

   Εις τον ''δρόμον 500 μέτρων'' πρώτος ήλθεν ο Κωνσταντίνος Καρτσακλής. Οι νικηταί υπό τας επευφημίας τού πλήθους και με τη συνοδεία τής ‘‘Φιλαρμονικης’’ Πατρών περιήλθον την εσπέραν τνν πόλιν [τού Αγρινίου] αποχαιρετώντες το επίσημον τής ημέρας.

   [Εκ τής τελευταίας παραγράφου, το πρώτο μισό τής πρώτης γραμμής (= τής πέμπτης εκ τού τέλους κειμένου γραμμής, ήτοι οι έξι ή επτά, τον αριθμόν, πρώτες καταγεγραμμένες λέξεις, είναι κακέκτυπες και αδιάγνωστες, ήτοι μή αναγνώσιμες. Όμως, ερειδόμενος επί τού όλου νοήματος αυτής τής τελευταίας παραγράφου, μεταγράφω υποθετικά αλλά βάσιμα αυτές τις 6 ή 7 κακοεκτυπωμένες λέξεις. Οπότε, αυτή η τελευταία παράγραφος τού κειμένου ολοκληρούται ως εξής:]

   Εις τον εορτασμόν τής εθνικης ανεξαρτησίας συμμετείχον και οι Σύλλογοι τών κ.κ. Καθηγητών και Διδασκάλων, τα Σχολεία, όλοι εν γένει οι επαγγελματικοι [Σύλλογοι] και Σωματεία τής πόλεως [τού Αγρινίου] και άπαντες οι κάτοικοι.

 

[ADDENDA]

 

   (i) Πιθανότατα, ο αντιγράψας το απόσπασμα αυτό εκ τής εφημερίδος, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, είναι ο εκδότης τής εφημερίδος, ΤΟ “ΦΩΣ” ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Μιλτιάδης Τζάνης, στο φ. τής 13ης Απριλίου 1930, σ. 2.

 

   (ii) Η δευτερογενής ιστορική πηγή

 

     Η δευτερογενής ιστορική πηγή, που στέκεται ο αποδεικτικός λόγος στην υπόθεση εργασίας μας, είναι η εφημερίς, ΤΟ “ΦΩΣ” ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μιλτ.[ιάδης] Β. Τζάνης, φύλλο τής Κυριακής 13 Απριλίου 1930, σ. 2.  -  Βλέπε τις δύο επισυναπτόμενες φωτογραφίες εκ τών συναφών σελίδων τής εφημ., ''ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ''.

 

   (iii) Ένεκα τής επιβαλλόμενης ιστοριογραφικής δεοντολογίας, εξ αυτής τής δευτερογενούς ιστορικής πηγής, επισυνάπτω αφενός ακριβές φωτοαντίγραφον τής πρώτης τιτλαίας σελίδας, αφετέρου τής δεύτερης σελίδας τής εχούσης αναδημοσιευμένον από την πρωτογενή πηγή, εφημ., ''ΑΓΡΙΝΙΟΝ'', το υπό πραγμάτευση απόσπασμα τού ιστορικού γεγονότος που μας ενδιαφέρει. Αυτό το δισέλιδον ακριβές φωτοαντίγραφον εκ τής εφημ. εφημερίδος, ''ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ'', φύλλο τής Κυριακής 13 Απριλίου 1930, σ. 1 και 2, αναπαράχθηκε εκ τών εις χείρας μου τόμων τής αυτής εφημερίδος, τών ετών 1930-1934.

 

 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1896.jpg

 ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1896.2.jpg

ΜΝΗΜΕΣ...
 

 

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές