Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Ιστορικά:

Καραϊσκάκης, μετά τον κατατρεγμό του και τη δήλωση μετάνοιας από τη  Δομνίστα


Γράφει ο Θαν. Γιαννακόπουλος, καθηγητής Α.Π.Θ

 

Είναι γνωστό από όλες τις ιστορικές πηγές ότι ο Καραϊσκάκης, μετά από την παρωδία Δίκης αρχές του Απρίλη του 1824 και τον κατατρεγμό από τον Ράγγο,  τον Στουρνάρη κτλ που ενεργούσαν ως «πιόνια»  του Μαυροκορδάτου βρήκε καταφύγιο  και φιλοξενία στους Γιολδασαίους στη Δομνίστα Ευρυτανίας. Οι Γιολδασαίοι και ο Ανδρέας Ισκος (συγγενείς του οι πρώτοι, αδελφός του ο δεύτερος) προσέφεραν στήριγμα στον Καραϊσκάκη και εμπόδισαν Έλληνες και Τούρκους να τον κυνηγούν. Εκεί στη Δομνίστα ο Καραϊσκάκης μετάλαβε των Αχράντων Μυστηρίων από Παππά Γιάννη Φαρμάκη και είπε: παρακάλα παπά  μου το θεό να γίνω καλά για το καλό του γένους. Φαίνεται ότι το περιβάλλον της Δομνίστας και οι Γιολδασαίοι συνετέλεσαν ώστε ο Καραϊσκάκης να στείλει την 27η Μαΐου 1824  στη Διοίκηση  μια δήλωση μετανοίας. Τόσο ο Μαυροκορδάτος όσο και οι λοιποί δεν φαίνεται να συγκινήθηκαν ,αφού δεν βρέθηκε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους καμία απόκριση. Ο Καραϊσκάκης βοηθούμενους από τους Γιολδασαίους παρενοχλούσε τους Τούρκους στα Βόρεια σύνορα που τότε ήταν τα βουνά της Ευρυτανίας. Ακόμη έλαβε μέρος σε μάχες κατά των Τούρκων μαζί με τον Ι. Φραγκίστα και Κίτσο Τζαβέλλα. Η ενεργός συμμετοχή του σε αγώνες κατά των Τούρκων, η θετική εισήγηση καπεταναίων και του Κωλλέτη, έδωσε την ευκαιρία στο Εκτελεστικό το Σεπτέμβριο του 1824 να του στείλει την παρακάτω επιστολή που τελικά δικαιώνει του αγώνες του και φανερώνει το σχέδιο  του να αναλάβει αρχηγός στρατιωτικού   κινήματος στα Άγραφα.

Περίοδος

Αριθ 4628 (ΓΑΚ, Συλλογή Βλαχογιάννη)

Προσωρινή Διοίκησης της Ελλάδος

Το Εκτελεστικόν  σώμα, 10 Σεπ/βρίου 1824

 

Προς τον Γενναιότατον Στρατηγόν Γ. Καραισκάκην

Ανεγνώσθη η από 1 Σεπτεμβρίου  αναφορά σου  και με μεγάλη ευχαρίστησιν παρατήρησαν εις αυτήν η Διοίκησις τις Πατριωτικές σου πράξεις και φρονήματα. Η προς την Διοίκησιν αφοσίωσις και ..ενός πατριώτη δεν διαφέρει εντελώς από την υπακοή εις τους Νόμους ,διότι  η Διοίκησης είναι οι Νόμοι ,και οι Νόμοι είναι η Διοίκησης ο φρόνιμος πολίτης κυνηγά τα συμφέροντα του κοινού. Διότι γνωρίζει ότι εις το κοινόν συμπεριλαμβάνεται και  το ιδικόν του όφελος  όποιος δε ζητά να βλάψει την Πατρίδα του  είναι ανόητος διότι βλάπτει τον εαυτόν του και εκτός τούτου μισείται από τους συμπολίτες του και κατατρέχεται από τους Νόμους, εν ω ο πατριώτης απολαμβάνει τα αληθή του συμφέροντα αγαπάται από τους αδελφούς του, και μένει αυτού υπεράνω των Νόμων. Η διοίκησης ως ένας καλός πατήρ επαγρυπνεί δια το φέρσιμο του καθενός πολίτου, και είναι υπόχρεος ,τους καλούς να αγαπά και να τιμά τους κακούς να αποστρέφεται και να  παιδεύει. Δια τούτο  και πληροφορούμενη του πατριωτισμού  σου και τα καλά φρονήματα, της Γενναιότητας σου ,χαίρε από καρδίας, και εύχεται να λάβει και νέες αφορμές ,με τις οποίες να δικαιώσει του υπέρ του υποκειμένου σου υπόληψη και να τιμήσει αναλόγως μες τις εκδουλεύσεις σου. Από αναφορές των καπεταναίων πληροφορείται  η Διοίκησης πόσον χρήσιμον και προς τα πράγματα της πατρίδος πιθανόν είναι το να αποσταλεί στρατιωτική δύναμης εις τα Άγραφα’ όπου να ανοιχτή τουφέκι  εναντίον του εχθρού, και Αρχηγός τούτου του σώματος να διορισθή η Γεναιότης σου. Εν τοιούτον Σχέδιον  επ.. και η Διοίκησις και με μεγάλην της ευχαρίστησιν  ήθελε διατάξει …αλλά  επειδή ο Στόλος του Μεχμέτ Αλή ,με όλας τας ζημίας όπου έλαβε από τα Πλοία μας ακόμη μάλλον τούτο ευρίσκεται εις κίνηση, και επομένως πρέπει να προσέξουμε πώς να ματαιώσουμε εκείνου του εχθρού…,ανάγκη να μη κάμνωμεν κανένα άλλο κίνημα αλλά κρατούντες τα Στρατόπεδα …τας θέσεις όπου είναι περιορισμένα ,ώστε εις περίστασιν  όπου ήθελε δυνηθεί ο εχθρός να κάμη καμίαν απόβαση  να το αποσιωπήσουμε.

Μένουμε λοιπόν αμετακίνητοι εις τας θέσεις οπού το παρόν δε διορισθεί και η Διοίκησις εγκαίρως θέλει αποστείλη εμάς τας…και διαταγή όπου δοθούν του…

Εν Ναυπλίω τη 10η Σεπτεμβρίου 1824

Ο Πρόεδρος

Ο προσ. γεν. γραμματέας