Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Ιστορικά:

Συνέδριο με θέμα: "Η Τριχωνία  και άπασα
η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά,
επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821"


ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ -ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

             ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΕΟΡΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

«Έπί τη 200η έπετείω της
παλιγγενεσίας τού έθνους μας (1821-2021)»

1821

«και... Ελλάς Ανέστη»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα
η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά,
επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821.-Ο δικός μας
τόπος»

 

 

Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση δύο μέχρι τώρα Διεθνών Ιστορικών Συνεδρίων Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (9-10-11 Ιουνίου 2012 & 14-15 Μαΐου 2016) διοργανώνει το 3ο Συνέδριο με θέμα «Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821–Ο δικός μας τόπος» στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η Εταιρεία μας μπροστά στην πανεθνική πρόταση – πρόσκληση για τον επετειακό εορτασμό της Επανάστασης του 1821 αποφάσισε να διοργανώσει ένα Ιστορικό Συνέδριο για τους εξής κυρίως λόγους:

• Για να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε ο δικός μας τόπος και οι άνθρωποί μας σε εκείνα τα δύσμοιρα προεπαναστατικά, αλλά και δοξασμένα επαναστατικά χρόνια, που πλήρωσαν ακριβά τη νευραλγική γεωγραφική τους θέση.

• Για να φανεί ποιο είναι το μερτικό μας από κείνη τη δόξα, μα και ποιο κόστος σε ζωές – και όχι μόνο – καταβάλαμε εμείς εδώ, στο δικό μας τόπο, την Τριχωνία και την ευρύτερη Αιτωλία. Τοιουτοτρόπως, θα αναδειχθούν κυρίως άγνωστα και θαμμένα, από την αχλύ της ιστορικής λήθης, ονόματα αγωνιστών, ανθρώπων του τόπου μας, οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγμάτωση κορυφαίων συμβάντων πανελληνίως και θυσιάστηκαν στον Αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας, μια αποκατάσταση για την ανεκτίμητη προσφορά τους . Έτσι, για μην ξεθωριάζει η ιστορία μας και να μένει η Ελλάδα στο εδώθε φωτεινό της μέρος.

• Κι ακόμα, για να αμβλύνουμε τα μίση ένθεν και ένθεν του Αιγαίου, αφού εμείς οι δύο γείτονες λαοί, έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία να ζήσουμε εδώ στις πατρίδες μας ειρηνικά και προκομμένα, κάνοντας μάλιστα την υπέρβαση στις όποιες σκοπιμότητες των συγκρουόμενων συμφερόντων στην περιοχή μας. Όλα τούτα, λοιπόν, έχουν να κάνουν με την ιστορική ταυτοποίηση του τόπου μας για λογαριασμό ιδιαίτερα των νέων γενεών που έρχονται.

• Τέλος, για την επιτυχία του συνεδρίου η εταιρία μας έχει βάλει φιλόδοξα τον πήχυ ψηλά, βασισμένη: στη μέγιστη επιστημονική του στελέχωση, στην άρτια οργανωτική του συγκρότηση, στην πρωτότυπα προσεγμένη θεματολογία και κυρίως, στην παλλαϊκή ζώσα συμμετοχική συνέργεια των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής μας. Όλα τούτα προσδίδουν στο συνέδριό μας τη μοναδικότητα στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης, όπου εκτιμούμε πως υπάρχουν «αθέατες» εισέτι ιστορικές πλευρές, που αναμένουν τούτη την ευκαιρία για να έρθουν στο φως.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ι. Ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας

• Τα χωριά μας (ορεινά-πεδινά)

• Πληθυσμός

• Κέντρα, πόλεις και οθωμανική εξουσία στην περιοχή

• Τουρκοχώρια & μεικτά χωριά

ΙΙ. «Επί τη 200η επετείω της παλιγγενεσίας του Έθνους μας (1821-2021)»

• Σχέσεις Ελλήνων–Τούρκων–Εβραίων–Αλβανών ΙΙ. Δυναστικό περιβάλλον επί Τουρκοκρατίας

• Οικονομία: Γεωκτησία–γεωχρησία–καλλιέργεια–φόροι

• Δίκαιο: Απονομή

• Τα γράμματα και οι Τέχνες-επίδραση στη γλώσσα–ήθη–έθιμα

• Διοίκηση–Τοπική Αυτοδιοίκηση–Δημογέροντες–Κοινότητες-Συντεχνίες

• Καταπίεση–Βία–Δικαιώματα–Παιδομάζωμα

• Οι Μπέηδες του τόπου μας

ΙΙΙ. Η Εκκλησία–Τα μοναστήρια–Ο πατρο-Κοσμάς στον τόπο μας

IV. Aρματολοί–Κλέφτες–Βιλαέτια–Άρματα–Φιλικοί–Βεκίληδες–Ανταγωνισμοί

V. Προεπαναστατικά τοπικά γεγονότα

VI. Ο Αλή πασάς–Νέο status quo στον τόπο μας–Φυτώριο Αγωνιστών

VII. Σούλι–Σουλιώτες–διασπορά τους στη Δυτική Ρούμελη

VIII.Βαρβαρικές επιδρομές στον τόπο μας

IX. Οι περιηγητές στον τόπο μας

Β. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

• Το status των αρμάτων την ώρα μηδέν (0): Καπεταναίοι–Νταϊφάδες– Μπουλουκτσήδες–Οργάνωση & Συντήρηση των αρμάτων

• Η επανάσταση στον τόπο μας–Η κήρυξη-Μικρά και κορυφαία επαναστατικά γεγονότα στην περιοχή κατά την περίοδο 1821-1829–Η συμμετοχή των ντόπιων στον Αγώνα–Οι θυσίες τους– Η Απελευθέρωση

• Η Εκκλησία, τα Μοναστήρια και ο ρόλος τους στην Επανάσταση για μην ξεθωριάζει η ιστορία μας και να μένει η Ελλάδα στο εδώθε φωτεινό της μέρος

•   Κι ακόμα, για να αμβλύνουμε τα μίση ένθεν και ένθεν του Αιγαίου,αφού εμείς οι δύο γείτονες λαοί, έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία να ζήσουμε εδώ στις πατρίδες μας ειρηνικά καιπροκομμένα, κάνοντας μάλστα την υπέρβαση στις όποιες σκοπιμότητες των συγκρουόμενων συμφερόντων στην περιοχή μας Όλατούτα, λοιπόν, έχουν να κάνουν με την ιστορική ταυτοποίηση τουτόπου μας για λογαριασμό ιδιαίτερα των νέων γενεών που έρχονται.

•   Τέλος, για την επιτυχία του συνεδρίου η εταιρία μας έχει βάλει φιλόδοξα τον πήχυ ψηλά, βασισμένη: στη μέγιστη επιστημονική τουστελέχωση, στην άρτια οργανωτική του συγκρότηση, στην πρωτό-τυπα προσεγμένη θεματολογία και κυρίως, στην παλλαϊκή ζώσα συμμετοχική συνέργεια των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής μας Όλα  τούτα προσδίδουν στο συνέδριό μας τη μονα-δικότητα στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης, όπου εκτιμούμε πως υπάρχουν «αθέατες» εισέτι ιστορικές πλευρές, που αναμένουν  τούτη την ευκαιρία για να έρθουν στο φως

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ι. Ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας

•   Τα χωριά μας (ορεινά-πεδινά)

•   Πληθυσμός

•   Κέντρα, πόλεις και οθωμανική εξουσία στην περιοχή

•   Τουρκοχώρια & μεικτά χωριά

•     Σχέσεις Ελλήνων-Τούρκων-Εβραίων-Αλβανών
ΙΙ. Δυναστικό περιβάλλον επί Τουρκοκρατίας

•   Οικονομία: Γεωκτησία-γεωχρησία-καλλιέργεια-φόροι

•   Δίκαιο: Απονομή

•   Τα γράμματα και οι Τέχνες-επίδραση στη γλώσσα-ήθη-έθιμα

•   Διοίκηση-Τοπική Αυτοδιοίκηση-Δημογέροντες-Κοινότητες-Συντε-
χνίες

•   Καταπίεση-Βία-Δικαιώματα-Παιδομάζωμα

•   Οι Μπέηδες του τόπου μας

ΙΙΙ. ΗΕκκλησία-Τα μοναστήρια-Ο πατρο-Κοσμάς στον τόπο μας

IV. Αρματολοί-Κλέφτες-Βιλαέτια-Άρματα-Φιλικοί-Βεκίληδες-Ανταγ-
ωνισμοί

V.     Προεπαναστατικά τοπικά γεγονότα

VI.    Ο Αλή πασάς-Νέο 5ΐαΐυ5 ρυο στον τόπο μας-Φυτώριο Αγωνιστών

VII.   Σούλι-Σουλιώτες-διασπορά τους στη Δυτική Ρούμελη
νΐΙΙ.Βαρβαρικές επιδρομές στον τόπο μας

IX. Οι περιηγητές στον τόπο μας


•   Το status των αρμάτων την ώρα μηδέν (0): Καπεταναίοι-Νταϊφάδες- Μπουλουκτσήδες-Οργάνωση & Συντήρηση των αρμάτων

•   Η επανάσταση στον τόπο μας-Η κήρυξη-Μικρά και κορυφαία επαναστατικά γεγονότα στην περιοχή κατά την περίοδο 1821-1829-Η συμμετοχή των ντόπιων στον Αγώνα-Οι θυσίες τους- Η Απελευθέρωση

•   Η Εκκλησία, τα Μοναστήρια και ο ρόλος τους στην Επανάσταση

•   Η απαλλαγή της υπαίθρου-Πόλβις-οχυρά Τούρκων

•   Τα οικονομικά του Αγώνα κατά τόπους-ονοματολογία

•  Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδας-Εθνοσύμβουλοι περιοχής-Ανταγωνισμοί-Έριδβς και Εμφύλιοι Καπβταναίων-Πολιτικών στην περιοχή της Τριχωνίας & Αιτωλίας

•   Ο Τύπος του Αγώνα

•   Δημώδη ηρωικά τραγούδια

•   Μορφές και προσωπικότητες που αναδβίχθηκαν στον Αγώνα του Εικοσιένα

•   Η Τέχνη για το 1821: Προσωπογραφίες καπβταναίων-ηρώων, γκραβούρες και πίνακες από σύγχρονους με την εποχή και μεταγενέστερους καλλιτέχνες στον Ελλαδικό & Ευρωπαϊκό χώρο

•   Φιλέλληνες στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

•   Το Ιδεολογικό υπόβαθρο του Αγώνα: Μορφές της Δυτικής Ρούμελης

Γ. ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ

(Απολογισμός-Συνέπειες του Αγώνα)

 

1.   Επιτροπές εκδουλεύσεων (Από ΓΑΚ)

•    Οικονομικές προσφορές καταγραφή κατά τόπους

•  Αγωνιστές, πεσόντες αιχμάλωτοι-καταγραφή ονομάτων κατά τόπους

•     Κατεστραμμένοι-Ωφελημένοι-Αδικημένοι-Ληστεία

2. Κοινωνικά κατάλοιπα - Επιρροές της Τουρκοκρατίας - Περιουσίες - Κιτάπια (Ταπί)- Τζάκια -νέα κοινωνική διαστρωμάτωση

3.    Οι Εθνικές γαίες

4.    Διοίκηση-Ανθρωπογεωγραφία μέχρι τον Καποδίστρια-Εθνοσυνέλευσις

•     Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εκλογές-Δημαρχοκρατία-Τοπαρχία

Επιρροές του Καποδιστριακού έργου στην κοινωνία, την εκκλησία και την παιδεία

Η Βαυαροκρατία και η Οθωνική περίοδος ως τα 1862 (Απόλυτος & Συνταγματική Μοναρχία)

4.    Δημογραφικό-Μετακινήσεις πληθυσμών

•     Ορεινά-πεδινά

5.    Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της δράσης των αγωνιστών του 1821

6. Προφορική Ιστορία: Από στόμα σε στόμα (προφορικές αφηγήσεις ηλικιωμένων, όπως τις παρέλαβαν από τους προγενέστερους σχετικά με τα τρία θεματικά πεδία).

7.    Μνημεία του Αγώνα στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

8. Συμβατικές και αντισυμβατικές θεωρήσεις στην καταγραφή της ιστορίας του Εικοσιένα.

9. Προκήρυξη για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων της Τοπικής Ιστορίας του νομού μας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

2.1.    Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Καινουργίου* του Δήμου Αγρινίου, (5 χλμ έξω από την πόλη του Αγρινίου), στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.

*Σε περίπτωση που δεν θα επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας, ο τρόπος διεξαγωγής και παρακολούθησης του συνεδρίου θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στις ίδιες ημερομηνίες.

 

 

2.2.    Συμμετοχή στο Συνέδριο με εισήγηση Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποοτείλουν περίληψη, η οποία
θα τεθεί στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής με τη μέθοδο ΡίίπΡ
γθ- νίΘ^ίπρ. Διάρκεια εισήγησης 20 λεπτά.

Ημερομηνία και ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής περίληψης: Οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 ταυτόχρονα στις παρακάτω δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: aristola1999@gmail.com & apostolosve@yahoo.gr. · Επίσης, όσοι αδυνατούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα κείμενά τους μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα:
6946-597923 & 6977-019710.

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

Στην περίληψη θα περιλαμβάνονται τα εξής: α) Τίτλος, β) Όνομα συγγραφέα, Ιδιότητα-ηλεκτρονική διεύθυνση, γ)
Θεματικός άξονας, δ) Κείμενο περίληψης έκτασης έως 300 λέξεις, ε) Λέξεις-κλειδιά.
Η μορφή της περίληψης θα έχει ως εξής Γραμματοσειρά: εαίίΐοπ. Διάστιχο: 1,5. Στοίχιση: πλήρης Περιθώρια: επάνω και κάτω: 2,54 εκ., αριστερά και δεξιά: 3,17 εκ., μέγεθος γραμματοσειράς: 12. Ο τίτλος, το όνομα του συγγραφέα, η ιδιότητα, η ηλεκτρονική διεύθυνση και ο θεματικός άξονας θα έχουν στοίχιση στο κέντρο. Το αρχείο της περίληψης θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή: ΣΥΝΕΔΡΙΟ1821, κάτω παύλα, ΕΠΩΝΥΜΟ Συγγραφέα(ων).εΙοε(χ).[π.χ. ΣΥΝΕΔΡΙΟ1821_ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ.εΙοε(χ)). Η οριστική αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως 31 Μαρτίου 2021.

2.3.   Τελική Υποβολή του κειμένου Οι εισηγητές καλούνται να παραδώσουν την επιστημονική ανακοίνωσή τους για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου έως 30 Ιουνίου 2021. Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις δύο διευθύνσεις aristola1999@gmail.com & apostolosve@yahoo.gr. . Επισημαίνεται ότι μετά την αποδοχή των περιλήψεων από την Επιτροπή Κριτών, θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση των ειση γητών για τις προδιαγραφές του κειμένου τους

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.  Σχολεία: Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Διαγωνισμός καλλιτεχνικής εργασίας ή καλλτεχνήματος για τους ήρωες και την Επανάσταση του 1821 (Ποίηση, πεζός λόγος, μουσική, ζωγραφική, γλυπτική κ.α.) για μαθητές των Γυμνασίων & Λυκείων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

2.  Μουσικο-χορευτική εκδήλωση-βραδιά (ηρωικά δημοτικά τραγούδια, χορευτικό συγκρότημα, χορωδία Ορφέα Αγρινίου, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου).

3.  Βράβευση καλλιτεχνημάτων καθώς και ιστορικών δημιουργών-συγγραφέων του τόπου μας για το 1821.

4.  Θεατρικό μονόπρακτο από κορυφαίο ηθοποιό.

5.  Μουσειακή γωνιά του Συνεδρίου με εκθέματα του Αγώνα του 1821. (δανεισμός από φορείς και πολίτες που έχουν στην κατοχή τους κειμήλια).

 

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

1.   Οργάνωση Συνεδρίου:

Αρχαιολογική-Ιστορική-Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων

 

2.    Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου:

Έγινε πρόταση-πρόσκληση προς το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Παν/μίου Πατρών (έδρα Αγρίνιο).

3.    Επιστημονική Επιτροπή

Βετσόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος, Διδάκτωρ Ιστορίας Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ϋΟί), Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας
Αντωνίου Γιώργος Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Βικάτου Ολυμπία Προϊστάμενη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος με έδρα το Μεσολόγγι
Κολοβός Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης
Κονόρτας Παρασκευάς Αναπληρωτής Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Κονταξής Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας
Κοντός Παναγιώτης Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών. Πρόεδρος ΑΙ.ΠΟ.Ε.

Κωσταράς Γρηγόριος Καθηγητής Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. τ. Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ερρίκος Ντυνάν». Πρόεδρος Ε.ΑΙ.Λ.

Λεμονίδου Έλλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο
Μιχαηλίδης Ιάκωβος Καθηγητής Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Νικολάου Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεώτερης Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Παπασταματίου Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης
Πατρώνης Βασίλης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παν/μίου Πατρών

Ράπτη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς

Ριζάς Σωτήρης Διδάκτωρ, Διευθύνων Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών
Φλιτούρης Λάμπρος Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Χρήστου Θανάσης Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας Παν/μίου Πελοποννήσου

Αγγέλη Μαρία Διδάκτωρ Κοινωνικής Λαογραφίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Βασιλοπούλου Μαρία Φιλόλογος
Διαμαντή Μόνικα Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, Επιμελήτρια Κουμανταρείου Πινακοθήκης Σπάρτης, Παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης
Καρυδάς Γιάννης Δρ Παντείου Πανεπιστημίου
Καρύτσας Γιάννης Συγγραφέας-Ποιητής
Μπακαδήμα Μαρία Αρχειονόμος ΠΕ., Προϊσταμένη Γενικών Αρχείων Κράτους ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Μπερερής Πέτρος Επί τιμή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τ. Διευθυντής Σπουδών Υπουργείου Παιδείας
Μπερερής Διονύσιος Επί τιμή Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Νάκος Κωνσταντίνος Μαθηματικός, Μ$ε, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου
Παλιούρα Μίρκα Ιστορικός της Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη
Παναγιωτοπούλου Μαρία Αρχειονόμος ΠΕ., Προϊσταμένη Γενικών Αρχείων Κράτους ΠΕ. Ευρυτανίας
Σκανδάλου Κωνσταντούλα Φιλόλογος, τ. Λυκειάρχης
Σπυρέλη Χρυσούλα Διδάκτωρ Λογοτεχνίας, τέως Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
Σταμάτης Γιώργος Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, πρόεδρος της Ιστορικής -Αρχαιολογικής Εταιρείας Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Ξυγκάς Κώστας Νομικός, ερευνητής-συγγραφέας
Μαραγιάννης Φ. Κώστας Λυκειάρχης Γενικού Λυκείου Θέρμου

4.    Επιτροπή Κριτών

Βετσόπουλος Απόστολος Πρόεδρος, Διδάκτωρ Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου του Λονδίνου (ϋΟί), Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας
Κολοβός Ηλίας Αναπληρωτής Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Παν/μίου Κρήτης
Κονόρτας Πάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Νεώτερης Ιστορίας Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Μιχαηλίδης Ιάκωβος Καθηγητής Νεώτερης & Σύγχρονης Ιστορίας Αριστοτελείου Πανμίου Θεσσαλονίκης

Νικολάου Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεώτερης Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας Παν/μίου Ιωαννίνων
Χρήστου Αθανάσιος Καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας Παν/μίου Πελοποννήσου

5.    Επιτροπή-Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης

Στυλιαράς Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο

Κουκόπουλος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Παν/μίου Πατρών, με έδρα το Αγρίνιο

Τζουμάκας Βασίλης Διδάκτωρ Πληροφορικής
Κουμπαρούλης Γιώργος Καθηγητής Πληροφορικής, Μβε
Κουκούλης Κώστας Καθηγητής Πληροφορικής, Μβε
Μαρκής Γιώργος Καθηγητής Πληροφορικής

6.    Ομάδα Μετάφρασης και Διερμηνείας

Αλεξανδροπούλου Αρχοντούλα Καθηγήτρια Αγγλικών
Κομπορόζος Βασίλης Καθηγητής Αγγλικών

Κολοκύθα Γεωργία Καθηγήτρια Αγγλικών
Ασημάκη Κατερίνα Καθηγήτρια Αγγλικών

7.    Οργανωτική Επιτροπή

Σαγώνας Γιώργος, Πρόεδρος, Μαθηματικός, Συγγραφέας
Φουντούλης Βασίλης, Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Θεστέων

Βετσόπουλος Απόστολος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Αλεξανδρής Δημήτρης
Αντωνόπουλος Παναγιώτης

Βαλμάς Βαγγέλης
Δάρλας Θεόδωρος

Ζησιμόπουλος Χρήστος
Καγιάτζας Θεόδωρος
Καλημέρη Ιωάννα
Καραγκούνης Βασίλης
Καρναβιάς Γιάννης
Κορδολαίμης Χρήστος
Κουτσονικόλας Ηλίας
Κωστακόπουλος Νίκος
Λαμπράκης Θωμάς
Μυζήθρας Πάνος
Παπαγρίβας Παντελής
Ράπτης Ευθύμιος
Σαβελώνας Πάνος
Σαβελώνας Χρήστος
Στούμπος Κ. Θύμιος
Στούμπος Λ. Κώστας
Φλώρος Γιώργος

8.   Γραμματεία

Λειβαδίτη Θεώνη, Πρόεδρος
Δάρλα Θάλεια
Λαζούρα Αγαθή
Μυζήθρα Έλλη
Στούμπου Μάχη
Καρατζίνη Φώφη
Σοροβού Βιβή

 

 

1.  Θεσμικοί φορείς

Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας
ΠεριφερειακόςΟργανισμός
"Δυτική Ελλάδα 2021"

Ιερά Μητρόπολς Αιτωλίας & Ακαρνανίας
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας
Δήμος Αγρινίου -ΚΕΔ Αγρινίου
Δήμος Θέρμου

2.   Επιστημονικοί φορείς

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας
ΑΙΠΟΕ, Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία
Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Λογοτεχνών
Φιλολογικός Όμιλος "Κ. Χατζόπουλος"

Ένωση Θεολόγων Αιτωλοακαρνανίας
ΓΑΚ Αιτωλοακαρνανίας
ΓΑΚ Ευρυτανίας

Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας
Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

3.   Κοινωνικοί φορείς

Πολιτιστικός Όμιλος Καινουργίου "Οι Θεστιείς" Πρόεδρος Βιβή Σοροβού
Προοδευτικός Σύλλογος Ματαράγκας
Πρόεδρος Ηλίας Κουτσονικόλας - Λαογράφος

Σύλλογος "Συντροφιά με την Παράδοση" Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φρίτζος
Σύνδεσμος Αποκουρητών Αιτωλίας "Κοσμάς ο Αιτωλός"
Πρόεδρος: Παναγιώτης Αντωνόπουλος
Σύλλογος Πετροχωριτών Τριχωνίδας
Πρόεδρος Σπυριδούλα Νικολάου
Σύλλογος Θερμίων "Θέρμιος Απόλλων"
Πρόεδρος Αντιγόνη Παπαλέξη
Εκπολιτιστικός Όμιλος Θέρμου
Πρόεδρος Περσεφώνη Σαγώνα
Σύλλογος Καινουργιωτών Αττικής
Πρόεδρος Κωνσταντίνος Λ. Στούμπος
Σύλλογος "Ένωση Αβωρανητών - Λειβαδακιωτών"
Πρόεδρος Γεώργιος Ι. Ανδρίτσος
Πολιτιστικός Σύλλογος Παναιτωλίου "Χρήστος Καπράλος"
Πρόεδρος Σωτηρία Σιαδήμα
Ομοσπονδία Συλλόγων Τριχωνίδας
Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόπουλος
Προοδευτικός Σύλλογος Αρχαιοφίλων Γαβαλούς
Πρόεδρος Ανδρέας Γούλας

Σύλλογος "Ιστορικής Μνήμης της Μάχης της Κορομηλιάς και του Θεάτρου" Αγίου Βλασίου Πρόεδρος Γιάννης Γκότσης
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βλασίου
Πρόεδρος Καλλιρρόη Παπαγεωργίου
Σύλλογος ΠΑΝΣΥ
Πρόεδρος Παναγιώτης Χολής

Ο Πρόεδρος

της Αρχαιολογικής
Ιστορικής -Λαογραφικής
Εταιρείας Θεστιέων

Βασίλειος Φουντούλης

τ. Δήμαρχος Θεστιέων
εκπαιδευτικός

Ο Πρόεδρος

της Επιστημονικής Επιτροπής

Απόστολος Βετσόπουλος

PhD in History (UCL)

Πανεπιστημίου Λονδίνου
Συντονιστής Εκπ/κού Έργου
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Ο Πρόεδρος

της Οργανωτικής Επιτροπής

Γιώργος Σαγώνας

Μαθηματικός, Συγγραφέας